Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro společnost SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Jsme výrobce zdravotnických výrobků, a proto věnujeme ochraně vašich osobních údajů zvláštní pozornost. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a zpracováváme a používáme je na základě vašeho souhlasu a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Obecné poznámky

Tyto informace o ochraně osobních údajů vám poskytují přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše internetové stránky. Obsahují také informace o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když nás kontaktujete mimo naše internetové stránky. Při používání našich internetových stránek nebo při jiném kontaktu s námi jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě lze vaši osobu identifikovat. Jedná se například o údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, za jakým účelem k tomu dochází.
Rádi bychom upozornili, že přenos údajů na internetu (např. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní nedostatky. Osobní údaje údajů není možné plně zabezpečit před přístupem třetích stran.

Zásady shromažďování údajů společnosti SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů?

Společnost SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG se sídlem zum Kugelfang 8 – 12, 95119 Naila, je správce údajů odpovědný za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě jakýchkoli dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na uvedené adrese.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou v prvé řadě shromažďovány, když nám je poskytnete, např. telefonicky nebo vyplněním kontaktního formuláře.
Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při vaší návštěvě našich internetových stránek. Jedná se hlavně o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, když vstoupíte na naše internetové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Osobní údaje o používání našich internetových stránek (údaje o využití) jsou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro používání služby uživatelem. Shromažďování údajů zaručuje bezchybné zobrazení internetových stránek.

Vaše osobní údaje používáme ke zpracování vašich (online) nákupů u společnosti SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG a pro zasílání oznámení o stavu zásilky nebo upozornění v případě problémů s doručením vašeho zboží. Vaše osobní údaje používáme ke zpracování vašich plateb. Vaše údaje používáme také k řešení reklamací a záručních nároků na výrobky. Vaše osobní údaje slouží ke zjištění vaší totožnosti a k ověření, zda jste plnoletí a můžete nakupovat přes internet. Dále vaše údaje používáme pro reklamní účely. To slouží mimo jiné k tomu, abychom vás mohli informovat o nových výrobcích, slevových akcích apod.

Právní základ pro zpracování vašich údajů 

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je právním základem pro zpracování údajů nařízení GDPR.

Jak dlouho budou vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budou uloženy ve společnosti SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG pouze po dobu, po kterou jsou potřebné pro stanovené účely. Vaše údaje budou vymazány, jakmile přestane existovat příslušný právní základ pro zpracování vašich údajů, nebo je vymazání nezbytné na základě právní povinnosti, pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo účinně vznesete námitku proti zpracování vašich údajů.

Zákonem stanovené doby uchovávání se tím nemění.

Zpřístupnění vašich údajů třetím stranám

Jaká práva týkající se vašich údajů máte

Právo na informace

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. 

Právo na opravu a výmaz

Máte právo požádat o okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a o doplnění údajů, které jsou o vás uloženy u společnosti SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG, bez prodlení. Máte také právo na výmaz vašich údajů. V takovém případě, již údaje nesmí být především potřebné pro daný účel zpracování nebo v případě netechnických údajů musí dojít k účinnému odvolání vašeho souhlasu. Nárok můžete uplatnit také v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování, zpracování údajů bylo provedeno protiprávně nebo existuje jiná povinnost vymazat údaje podle vnitrostátního práva nebo práva Unie.
Vezměte prosím na vědomí, že vaše právo na výmaz můžete uplatnit pouze v případě, že nemáme povinnost vaše údaje dále uchovávat na základě zákonných lhůt pro uchovávání. Z vašeho práva na výmaz jsou rovněž vyloučeny údaje, které potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené níže. Právo na omezení zpracování lze uplatit v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte správnost osobních údajů, které o vás máme, budeme obvykle potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází v rozporu s právem, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí dojít k porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy mají větší váhu, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uložení – pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo vznést námitku 

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku proti zpracování, nebudou vaše osobní údaje následně používány pro účely přímého marketingu.
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Řada činností zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonný účel zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčen.

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci údajů, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Právo na podání stížnosti

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa domnělého porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky.
 

Poznámka ke správci údajů
Správcem údajů odpovědným za shromažďování a zpracování údajů je:

Společnost SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8–12
95119 Naila
Telefon: +49 9282 937-0
E-mail: info@serag-wiessner.de

Pro zpracování údajů na našich internetových stránkách platí také následující:

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou k údajům, které nám poskytujete, přistupovat třetí strany.

Shromažďování údajů – protokolové soubory serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Mezi ně patří:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • odkazující adresa URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou propojeny s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezproblémové prezentaci a optimalizaci svých internetových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenávány protokolové soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonný účel činností zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčen.

Údaje, které vyplňujete do kontaktního formuláře, si ponecháme, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nevyprší účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Zákonné povinnosti – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto webových stránkách

Na našich internetových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat další funkce našich stránek. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.
V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě nezbytných technických změn, využíváme k tomuto informování e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonný účel dříve zpracovaných údajů zůstává odvoláním nedotčen.

Údaje shromážděné během registrace uchováme po dobu, po kterou jste na našich internetových stránkách zaregistrováni, a poté je vymažeme. Zákonem stanovené doby uchovávání se tím nemění.

Soubory cookie

Když navštívíte naše internetové stránky, můžeme do vašeho počítače uložit informace ve formě souborů cookie.

Soubory cookie jsou textové soubory, které slouží k dočasnému ukládání informací. Při vaší návštěvě internetových stránek jsou automaticky stahovány a ukládány vaším prohlížečem. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Níže je vysvětleno, k jakým účelům soubory cookie používáme a jak můžete nastavení přizpůsobit svým potřebám.

Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele srozumitelnější a účinnější. Ukazují nám, jak naše internetové stránky používáte a jak s nimi pracujete. Díky tomu můžeme internetové stránky odpovídajícím způsobem vylepšovat. Používají se pro rozpoznávání a neustálé zlepšování a pro reklamní a analytické účely.

Ukládá se pouze adresa internetového protokolu uživatele. Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „krátkodobé soubory cookie“. Po ukončení návštěvy jsou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě.

Naše internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Pokud nechcete, abychom mohli váš počítač identifikovat, můžete ukládání souborů cookie na pevný disk zabránit tak, že v nastavení prohlížeče zvolíte možnost „blokovat soubory cookie“. Již nastavené soubory cookie lze také vymazat přímo v prohlížeči. Nastavení souborů cookie z našich webových stránek můžete spravovat (povolit/blokovat nebo vymazat) prostřednictvím výše uvedených funkcí, ale také změnou nastavení prohlížeče. Většina prohlížečů umožňuje spravovat soubory cookie buď povolením nebo blokováním všech souborů cookie, nebo povolením pouze určitých typů souborů cookie. Pokud změníte nastavení, některé soubory cookie budou zablokovány. Je možné, že pak nebudete moci některé funkce našich internetových stránek plně využívat. 

Soubory cookie, které jsou nezbytné k elektronické komunikaci nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezproblémového a optimalizovaného poskytování svých služeb. 

Pokud byl získán odpovídající souhlas s ukládáním souborů cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas, využívá tato internetová stránka funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. 

Anonymizace IP adresy

Na těchto internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google před přenosem do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a následně zkrácena. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem posouzení vašeho používání internetových stránek, vytváření zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na internetových stránkách a používáním internetu provozovateli internetových stránek. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji společnosti Google.
Další informace o podmínkách pro uživatele a ochraně údajů najdete na adrese: www.google.com/analytics/de.html příp. v části 

Zprostředkování zpracování

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zprostředkování zpracování a při používání služby Google Analytics se plně řídíme přísnými požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické údaje“ od Google Analytics. Díky nim lze vytvářet přehledy s údaji o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje jsou převzaty z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v části „Právo vznést námitku proti shromažďování údajů“.
Pluginy a nástroje

Webová písma Fonts.com

Naše internetové stránky používají pro jednotné zobrazení některých písem tzv. webová písma od společnosti Fonts.com. Poskytovatelem je společnost Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg.
Když navštívíte naše stránky, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo z našeho serveru, aby je mohl správně zobrazit na vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč se navíc propojí se servery společnosti Fonts.com ve Spojených státech. Díky tomu může společnost Fonts.com zjistit, že naše internetové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy. Společnosti Fonts.com tvrdí, že se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.
Použití webových písem Fonts.com je nezbytné pro zajištění jednotného písma na našich webových stránkách. 
Další informace o webových písmech Fonts.com naleznete na adrese: www.fonts.com/Legal/Privacy.htm.

Mapy Google

Tento web využívá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pokud chcete používat funkce služby Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos údajů žádný vliv.
Mapy Google se používají pro atraktivní prezentaci našich internetových nabídek a pro snadné nalezení míst, která uvádíme na internetových stránkách. 
Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sketchfab

Naše webové stránky používají pluginy ze stránek sketchfab.com, které provozuje společnost Sketchfab, Inc. Provozovatelem stránek je společnost Sketchfab, Inc. Se sídlem Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 USA. Když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje plugin Sketchfab, naváže se spojení se servery Sketchfab. Server Sketchfab je tímto informován, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Sketchfab, umožňujete společnosti Sketchfab propojit vaše chování při prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit tak, že se z účtu Sketchfab odhlásíte.
Více informací o zachází s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sketchfab na adrese sketchfab.com/privacy.
Použití služby Sketchfab je nezbytné pro poskytování ucelených informací o našich produktech na našich internetových stránkách.